Sökning: "Veronika Karlsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Veronika Karlsson.

  1. 1. Att vårdas vaken med respirator : patienters och närståendes upplevelser från en intensivvårdsavdelning

    Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

    Författare :Veronika Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Nursing science; intensive care; mechanical ventilation; conscious; patient communication; relatives; experiences; standing by; hermeneutics; phenomenological-hermeneutics; content analysis; patient; communication;

    Sammanfattning : In recent years, light or no sedation has become a common approach in patients who require mechanical ventilation (MV) when cared for in an intensive care unit (ICU). This new approach has resulted in medical advantages as well as a shorter time on MV and in the ICU. LÄS MER