Sökning: "Vad är livskvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden Vad är livskvalitet.

 1. 1. Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

  Författare :Solveig Olausson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Unga vuxna; kvinnor; missbruk och psykisk ohälsa; behandling; livskvalitet; uppföljning; narrativ meto;

  Sammanfattning : I arbete I och II var syftet att undersöka hur unga vuxna definierade sina problem, vilken hjälp de önskade och vad som gjorde att de började i behandling. Sju kvinnor mellan 18 och 25 år intervjuades om när de sökte hjälp första gången. Arbete I innebar en beskrivande analys av vägen till behandling. LÄS MER

 2. 2. Peer mentoring - A complementary support to persons after an acute myocardial infarction

  Författare :Lena Junehag; Marianne Svedlund; Kenneth Asplund; Eva Brink; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :Illness perception; Intervention; Longitudinal; Quality of life; Quasi-experimental; Recovery; Rural; Social support; Intervention; Kvasi-experimentell; Glesbygd; Livskvalitet; Longitudinell; Sjukdomsuppfattning; Social support; Återhämtning;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to investigate the experience of having an acute myocardial infarction in newly afflicted persons living in sparsely populated counties, and whether an intervention with peer mentors would provide support by affecting the perception of illness, health related quality of life and everyday life. The aim was also to describe the support of peer mentors from their perspective and what the mentoring meant to them. LÄS MER

 3. 3. Quality of life among disability pensioners with musculoskeletal disorders : Studies in a geographically defined population in Sweden

  Författare :Lena Edén; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; musculoskeletal disorders; disability pension; early retirement; quality of life; life satisfaction; Handikappade; vård och rehabilitering;

  Sammanfattning : The starting-point of this thesis was the high rate of disability pensioners in Sweden and the lack of knowledge about what a disability pension entails for quality of life (QL). The aim of the study was to gain knowledge about QL among disability retirees with musculoskeletal disorders (ERPs). LÄS MER

 4. 4. Insulinbehandling vid typ 1 diabetes : studier av blodglukosvariabilitet i relation till pumpbehandling, magsäckstömning och livskvalitet

  Författare :Unn-Britt Johansson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :typ l diabetes; insulinbehandling; blodglukosvariabilitet; insulinpumpbehandling; magsäckstömning; livskvalitet;

  Sammanfattning : Oförutsägbara blodglukossvängningar utgör ett problem för många insulinberoende diabetespatienter och kan vara ett hinder för god sjukdomskontroll. Trots intensiva försök från patienten att fä kost insulin och motion att stämma överens kan blodglukossvängningar ändå uppstå. LÄS MER

 5. 5. On Health-Related Quality of Life and Diagnostic Improvements in Rhinosinusitis

  Författare :Pernilla Sahlstrand Johnson; allergi och livskvalitet Laryngoesofagologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rhinosinusitis; nasal polyps; health-related quality of life; absenteeism; Doppler ultrasound; acoustic streaming; attenuation;

  Sammanfattning : Rhinosinusitis is defined as an inflammatory process involving the mucosa of the nose and one or more of the paranasal sinuses. The aims of the work presented in this thesis were to investigate the degree to which rhinosinusitis affects the health-related quality of life (HRQOL), and to determine whether the diagnosis of this condition can be improved using Doppler ultrasound. LÄS MER