Sökning: "Våtmarker"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade ordet Våtmarker.

 1. 1. Making Sense of Environmental Values : Wetlands in Kenya

  Författare :Charlotte Billgren; Hans Holmén; Stefan Anderberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Environmental values; interdisciplinarity; economic environmental valuation; stakeholder analysis; emergy analysis; risk analysis; cultural theory; Kenya; wetlands; natural resource management; arena perspective; Miljövärden; tvärvetenskap; ekonomisk miljövärdering; stakeholder analys; emergy analys; riskanalys; kulturteori; Kenya; våtmarker; naturresurshantering; arenaperspektiv; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna i världen idag är naturresurshantering. Med en väx-ande befolkning och hoten från klimatförändringar kommer förvaltningen av jordens naturresurser bli än viktigare, såväl för dagens generation som kommande generationer. LÄS MER

 2. 2. Våtmarksord i lulemålen : En ordgrupp sedd ur informant- och intervjuarperspektiv

  Författare :Staffan Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Semantics; dialects; vocabulary; onomastics; Scandinavian languages; Norrbotten; wetland terms; semantic fields; semantic features; prototypes; våtmarker; dialekter; Language History; Språkhistoria; Dialectology; Dialektforskning; Sociolingvistik; Sociolinguistics; Våtmarker terminologi; Sverige; Dialekt; Luleå; Svenska språket; Svenska språket dialekter;

  Sammanfattning : The grass of wetlands in northern Sweden has been utilized for mowing and pasture even in our time. There are a large number of words and expressions, expecially in the dialects, to denote and describe the various types of wetlands. LÄS MER

 3. 3. Aboveground production and growth dynamics of vascular bog plants in central Sweden

  Författare :Ingvar Backéus; Håkan Hytteborn; Hugo Sjörs; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Wetlands; Swamps; Våtmarker; Kärlväxter; Ekologi; Kärlväxter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tackling the economics of ecosystems

  Författare :Anne-Sophie Crépin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental economics; Miljöekonomi; Ekosystem; ekonomiska aspekter; Våtmarker; Korallrev; Skogsekologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Myrar på Storön vid Norrbottenskusten

  Författare :Jan Elveland; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Våtmarker; Sverige; Norrbotten; Växtsamhällen;

  Sammanfattning : ELVELAND, J. 1976. Coastal mires on the Storön peninsula, Norrbotten, N Sweden. Wahlenbergia 3. LÄS MER