Sökning: "Vårdvetenskap som caring science"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden Vårdvetenskap som caring science.

 1. 1. Vårdande och icke-vårdande tröst

  Författare :Åsa Roxberg; Katie Eriksson; Arne Rehnsfeldt; Finland Åbo Akademi University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; caring theology; consolation; suffering; care; sacrifice; health; caring relationship; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro; Caring sciences; Vårdvetenskap; Omvårdnad; Nursing;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att, ur ett vårdvetenskapligt, och ett i detta inkluderat vårdteologiskt per- spektiv, belysa innebörden av fenomenet tröst och hur tröst förhåller sig till lidande och vård. Det görs i två empiriska intervjustudier med vårdare och äldre vårdtagare samt en tredje delstudie som analyse- rar tröst såsom den framstår i Jobs bok i Gamla testamentet. LÄS MER

 2. 2. Vidrörd av livet i dödens närhet : Att varda som människa och vårdare i vårdandets gemenskap

  Författare :Margareta Karlsson; Carola Wärnu-Furu; Anne Kasén; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring communion; caring science; caritative theory; end-of-life; health care provider; hermeneutics; becoming as human being; Caritativ teori; hermeneutik; livets slutskede; vårdandets gemenskap; vårdvetenskap; människans vardande; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to create a theory model of "becoming" as a human being and health care provider in the caring communion at the end-of-life. The theoretical perspective of the study is caring science as it is developed at Åbo Academy University in Finland outlined in Eriksson's theory of caritative caring with focus on caring ethics. LÄS MER

 3. 3. Tid för vårdande möten : att vidmakthålla och utveckla vårdandet med patientperspektivet i fokus

  Författare :Elisabeth Lindberg; Ekebergh Margaretha; Charlotte Delmar; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring science; development; hermeneutics; lived experiences; older patients; participation; patient perspective; phenomenology; team meeting; ward round; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to examine how a patient perspective, grounded in caring science, can be preserved and developed in the context of hospital care. Methods: The first study examines attitudes towards caring science in a clinical practice. LÄS MER

 4. 4. I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet - en fenomenologisk studie om längvarig psykossjukdom

  Författare :Susanne Syrén; Britt-Inger Saveman; Eva Benzein; Margaretha Ekebergh; Ingela Skärsäter; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Långvarig psykossjukdom; vårdvetenskap; fenomemonologi; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Syren, Susanne (2008). I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet – En fenomenologisk studie om långvarig psykossjukdom. Avhandling för licentiatexamen.Syftet med denna avhandling är att beskriva hur det är att leva med långvarig psykossjukdom och hur det är att leva som närstående till en person med sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. När livet skakas om : patienters och närståendes erfarenheter av hjärtstopp utanför sjukhus

  Författare :Anders Bremer; Karin Dahlberg; Lars Sandman; Gunilla Silfverberg; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hjärtstopp; ambulanssjukvård; etik; vårdvetenskap; fenomenologi; livsvärldsforskning; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : I Europa vårdar ambulanspersonal årligen cirka 300 000 människor med hjärtstopp. Ungefär en av tio överlever. Tidigare forskning har inte i någon större utsträckning berört hur överlevande patienter och närstående mår efteråt eller vilka etiska aspekter och problem som möter ambulanspersonal i dessa situationer. LÄS MER