Sökning: "Värmland"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Värmland.

  1. 1. Samhävd och rågång. Om egendomsrelationer, ägoskiften och marknadsintegration i en värmländsk skogsbygd 1630-1750

    Författare :Staffan Granér; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; property rights; entitlements; common-rights; modernisation; property relations; enclosure; land consolidation; open fields; institutional change; laws; legal practice; court rolls; iron mills; market integration; field-system; agrarian history; forest history; Värmland; swiddening; charcoal-burning; timber cutting;

    Sammanfattning : THY NEIGHBOURS PROPERTY. Property Relations, Enclosures and Market Integration in a Forest District of Central Sweden 1630-1750. Written in Swedish with a Summary in English. The development towards more exclusive and private agrarian property rights has been considered one of the most important and crucial aspects of the modernisation process. LÄS MER