Sökning: "Urbanisering"

Visar resultat 16 - 20 av 24 avhandlingar innehållade ordet Urbanisering.

 1. 16. On urbanisation and birds : Insights from a molecular and physiological perspective

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Pablo Salmon; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Air Pollution; Antioxidants; Birds; great tit Parus major; Local adaptation; Nitrogen oxides; Oxidative stress; Parallel evolution; Survival; Telomere dynamics; Telomeres; Urbanisation;

  Sammanfattning : Världens befolkning ökar och i takt med det utbredningen av städer och urbana miljöer. Urbaniseringen är en extrem utmaning för många djurarter och antalet arter har minskat i takt med urbaniseringen. Trots detta finns det en hel del arter som tillsynes verkar blomstra i staden, mycket tack vara den rika tillgången till mat. LÄS MER

 2. 17. Indigenous microalgae-activated sludge cultivation system for wastewater treatment

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Anbarasan Anbalagan; Mälardalens högskola.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The municipal wastewater is mainly composed of water containing anthropogenic wastes that are rich in nutrients such as carbon, nitrogen and phosphorous. The cost for biological treatment of wastewater is increasing globally due to the population growth in urban cities. LÄS MER

 3. 18. Caregiving Dilemmas Ideology and Social Interactionin Tanzanian Family Life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Johnson Frankenberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Caregiving dilemmas; ideology; child rights; interaction; language socialization; Tanzania; early childhood relationships; participation; power asymmetries; Omsorgsdilemman; ideologi; barns rättigheter; interaktion; språksocialisation; Tanzania; tidiga barndoms relationer; deltagande; makt asymmetrier;

  Sammanfattning : This thesis explores caregiving ideology and social interaction in Tanzanian families with a focus on guidance and control of young children. The study is set within a context of social change in terms of urbanization as well as the implementation of the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER

 4. 19. Urban Snowmelt Processes: Modelling and Observation

  Detta är en avhandling från Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Annette Semadeni Davies; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; geographical and geological engineering; Hydrogeology; energy; runoff; snow properties; heterogeneity; hydrological modelling; Urbanisation; snowmelt; Hydrogeologi; teknisk geologi; teknisk geografi; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Norra Skandinavien, liksom i andra kalla områden, är oftast de urbana dräneringssystemen inte kapabla att föra bort de stora volymer smältvatten som ofta belastar systemet under flera veckor under snösmältningen. Högt vattenflöde till reningsverk, översvämning av kombinerade system och låg vattenkvalitet är några problem förknippade med snösmältning. LÄS MER

 5. 20. Näten på Limhamn : Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Johan Lundin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Popular movements; Labour movement; Class; Paternalism; Family history; Social capital; Social networks; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie utgår från tanken att ett samhälle kan ses som en grupp individer förenade i ett nätverk av sociala relationer. Nyckeln till förståelsen av samhället ligger därför i studiet av dessa sociala nätverk som den praktik (mikronivå) vari de sociala strukturerna (makronivån) reproduceras och förändras. LÄS MER