Sökning: "Urbana och regionala studier"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade orden Urbana och regionala studier.

 1. 1. Byggnadsutformning och förvaltningsekonomi : fallstudier i 20 bostadsfastigheter i Stockholm

  Författare :Inga Britt Werner; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förankring och Dialog : Kraftspelet mellan planering och demokrati

  Författare :Juan Velásquez A.; Gunnel Forsberg; Irene Molina; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; anchorage; dialog; Action theories; planning; situated knowledge; postcolonial theory; phronesis; system-world; life-world; place-politics; Alby; förankring; dialog; handlingsteorier; planering; situerad kunskap; postkolonial teori; fronesis; systemvärld; livsvärld; platspolitik; Alby; Afianzamiento; dialogo; teorias de accion; planeación; conocimiento situacionado; teoria postcolonial; fronesis; mundo de la vida; mundo del sistema; politica placial; Alby; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis is a human geography study of how local planners prepared, implemented and followed up a dialogue with the inhabitants in Alby, a multicultural community. The planners based their work on the ambition that everything that is done to develop Alby should be anchored among the residents in a democratic manner. LÄS MER

 3. 3. Democracy and Planning : Contested Meanings in Theory and Practice

  Författare :Sherif Zakhour; Jonathan Metzger; Maria Håkansson; Philip Allmendinger; Andy Inch; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democracy; Democratic theory; Planning; Public participation; Demokrati; Demokratiteori; Planering; Medborgardeltagande; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Urban and Regional Studies; Urbana och regionala studier;

  Sammanfattning : "Democracy" is a frequently used concept in the Western planning field. Scholars, practitioners, and citizens alike regularly deploy it to both explain and contest the nature and legitimacy of urban governance. And yet, in the planning literature, the concept of democracy itself is rarely explained or debated. LÄS MER

 4. 4. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 5. 5. Climate change adaptation processes : Regional and sectoral stakeholder perspectives

  Författare :Karin André; Björn-Ola Linnér; Louise Simonsson; Anna Jonsson; Kate Lonsdale; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Adaptation processes; adaptive capacity; climate change; forestry; participatory methods; perceptions; private and public organizations; risks; roles; stakeholder dialogues; stakeholders; Sweden; transdisciplinarity; urban regions; Anpassningskapacitet; anpassningsprocesser; deltagandemetoder; intressenter; intressentdialoger; klimatförändringar; privata och offentliga organisationer; risker; roller; skogsbruk; Sverige; transdisciplinaritet; uppfattningar; urbana regioner;

  Sammanfattning : This thesis analyses how societal adaptation processes in public and private sectors at the regional to local level in Sweden are enacted. The thesis pays particular attention to critical factors that constrain or enable adaptation by focussing on: who are the stakeholders, how do different stakeholders perceive their capacity to adapt, and the role of stakeholder interaction in facilitating adaptation processes A combination of two analytical perspectives is used where one is based on key concepts within adaptation literature, and the other draws on boundary crossing and transdisciplinary knowledge production (stakeholders, adaptive capacity, and science-based stakeholder dialogues). LÄS MER