Sökning: "Urban Design"

Visar resultat 1 - 5 av 281 avhandlingar innehållade orden Urban Design.

 1. 1. Designing with Urban Sound Exploring methods for qualitative sound analysis of the built environment

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Nina Hällgren; KTH.; Konstfack.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Architectue; urban sound design; urban sound planning; soundscape; urban planning; artistic research; architectural research;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen Designa med stadens ljud undersöker det urbana ljudrummets konstitution och kvalitativa egenskaper utifrån ett designorienterat och praktiknära perspektiv. Avsikten med arbetet är att utveckla verktyg och metoder för representation, kommunikation och analys av stadens exteriöra ljudmiljö genom att synliggöra interaktionen mellan arkitektur, ljudbildning och upplevelse. LÄS MER

 2. 2. Turning waste into resources: Rethinking the way we discard things

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Maria Isabel Ordonez; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Solid waste; resource recovery; material loops; waste sorting; user centred design; design with waste; waste collection systems;

  Sammanfattning : Waste is one of the biggest challenges faced by our society. If not handled correctly, waste pollutes our natural environment with devastating results. However, it seems almost unavoidable that our society generates waste. LÄS MER

 3. 3. Vestiges of urban spirit Isfahan's urban fabric through socio-spatial transformations

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mohammad Sarraf; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Isfahan; Urban Fabric; Socio-spatial Communication; Urban Identity; Urban Transformation; Urban Renewal; Urban Form; Urban Design; اصفهان ، طراحی شهری ، فرم شهری ، دگرگونی های کالبدی ، هویت شهری ، بازسازی شهری; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The city of Isfahan, one of the most historic urban settlements in Iran, has undergone dramatic socio-spatial transformations during the recent decades, beginning with the modernization programs of the 1920s. While the urban structure of Isfahan was the outcome of a process over centuries of incremental evolution, a new mode of place making and street patterns was imposed on the historic fabric of the city within the space of only a few decades. LÄS MER

 4. 4. Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler

  Detta är en avhandling från Theoretical and Applied Aesthetics

  Författare :Mats Hultman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkitektur; interior design; Architecture; Anläggningsteknik; Construction technology; Windsor; Celebration; Seaside; New Urbanism; design codes; aesthetic rules; urban; aesthetics; quality; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns idag en uttalad strävan från samhällets sida att höja den arki-tektoniska kvaliteten i den byggda miljön. Den svenska bygg-lagstiftning-en är sedan ett par år tillbaka ändrad så att hänsyn måste tas också till estetiska kvaliteter när ändringar i den fysiska miljön ska genomföras. LÄS MER

 5. 5. Separations in Multivocality: Reconfiguring Dialogue through Design

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Jonathan Geib; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; dialogue; architecture; participation; multivocality; post-political; indirect dialogue; separation; public space; artistic research; design;

  Sammanfattning : This thesis takes an artistic research approach concerned with the designer's agency within processes of public space.  It traverses contexts of urbanism, urban design, architecture, art, design and participatory processes but also draws from other fields. LÄS MER