Sökning: "Upplevda besvär"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Upplevda besvär.

 1. 1. Utveckling av arbetsmiljö och upplevd hälsa : en longitudinell undersökning av anställda i kraftindustrin

  Författare :Rose-Marie Herlin; Jan Johansson Hanse; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Arbetsmiljö; kraftindustrin; utveckling; subjektiv hälsa; muskuloskeletala besvär; psykiska besvär; buller; klusteranalys; regressionsanalys; strukturekvationsmodellering;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks hur arbetsmiljön påverkar den upplevda hälsoutvecklingen över en nioårsperiod hos 440 elarbetare inom kraftindustrin. Problemet beskrivs utifrån en teoretisk modell över orsakssamband mellan arbetsmiljö och upplevd ohälsa. En ytterligare målsättning är att jämföra data av olika subjektivitetsgrad. LÄS MER

 2. 2. Tools for Outcome-informed management of mental illness : Psychometric properties of instruments of the Swedish clinical multicenter Quality Star cohort

  Författare :Bo Ivarsson; Torsten Norlander; Lars Jacobsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Consumer satisfaction; Quality of Life; Perceived distress; Severe mental illness; Schizophrenia; Social function; Global Assessment of Functioning; MANSA; Gender; Brukartillfredsställelse; Livskvalitet; Upplevda besvär; Allvaligt psykisk störning; Schizofreni; Social funktion; Global skattning av psykosocial funktion; MANSA; Gender; Psychology with an emphasis on medical psychology; Psykologi inr. medicinsk psykologi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate the psychometric properties of three global user subjective measures of the ”The Quality Star” clinical review model: Consumer Satisfaction Scale, Global Quality of Life scale, and Perceived Global Distress scale. The mental health implementation context of this review model emphasizes the client as an agent of change, taking part in shared decision making in an empowered role as collaborative partner to the professional clinicians. LÄS MER

 3. 3. Early Prevention of Non-specific Neck, Shoulder and Back Disorders in Home-care Personnel. Assessments, Predictors of Sick Leave and Intervention

  Författare :Eva Horneij; Fysioterapi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; risk; prospective; working population; stress management; physical training; physical performance; clinical tests; nursing; repeatability; reliability; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to gain further knowledge of the assessments, predictors of future sick leave and intervention with regard to early prevention of neck, shoulder and back disorders in nursing aides/assistant nurses working in the home-care service. In Paper I, 15 clinical tests on impairment level related to the low back, were examined for intra- and inter-rater reliability on 18 and 44 subjects, respectively (Step 1). LÄS MER

 4. 4. The impact of visually demanding near work on neck/shoulder discomfort and trapezius muscle activity : Laboratory studies

  Författare :Camilla Zetterberg; Hans O Richter; Mikael Forsman; Malin Josephson; Hanne Mari Schiøtz Thorud; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accommodation; Asthenopia; Computer work; Eye-neck head stabilization; Muscle activity; Neck pain; Visual Attention; Visual demand; Visual ergonomics; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Introduction: Musculoskeletal discomfort in the neck and shoulders is common among workers performing visually demanding near work, e.g., on a computer screen, and sustained low-level muscle activity during such work can lead to work-related pain. LÄS MER

 5. 5. Återhämtning och upplevd livskvalitet efter övre gastrointestinal kirurgi - ett patientperspektiv

  Författare :Ulla Olsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; gastrointestinal; hermeneutic; interpretation; quality of life; life-understanding; nutrition; recovery; suffering; surgery;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning som rör cancersjukdomar i matstrupe, magsäck och bukspottkörtel har beskrivits utifrån olika perspektiv såsom symtombild behandlingsmöjligheter, operationsteknik och komplikationer och har i de flesta fall ett medicinskt perspektiv. Vilken omvårdnad som behövs i samband med det kirurgiska ingreppet och hur patienterna återhämtat sig, har inte i någon större utsträckning varit föremål för studier. LÄS MER