Sökning: "Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan.

  1. 1. Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

    Författare :Maj Törnvall; Malmö University.; Malmö University.; [2001]
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; elevuppfattningar; grundskola; kunskapsbedömning; läraruppfattningar;

    Sammanfattning : Det centrala i föreliggande studie är att utröna lärares och elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning i skolan. Lärare och elever är involverade i bedömning av kunskaper och kunskapsutveckling, varför det är av vikt att båda parters uppfattningar synliggörs, vilket i sin tur kan bidraga till en helhetsbild av bedömningsfenomenet. LÄS MER