Sökning: "Ungdomar attityder Iran"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ungdomar attityder Iran.

  1. 1. The Third Generation : The Islamic Order of Things and Cultural Defiance among theYoung of Tehran

    Författare :Shahram Khosravi; Seteney Shami; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ungdomar attityder Iran; Islam och staten attityder till Iran; Social kontroll Iran; Teheran; ; socialantropologi; Social Anthropology;

    Sammanfattning : .... LÄS MER