Sökning: "Ulrika Pahlm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulrika Pahlm.

  1. 1. Magnetic resonance imaging techniques for evaluation of left ventricular function

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Ulrika Pahlm; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Hjärtinfarkt är en av de vanligaste anledningarna till för tidig död. Vid en hjärtinfarkt dör delar av hjärtmuskeln på grund av att den utsätts för mycket kraftig syrebrist när ett kranskärl täpps till. Även hjärtmuskelvävnad i infarktens närhet påverkas. Hjärtats vänsterkammare förser kroppen med syresatt blod. LÄS MER