Sökning: "Ulrika Nillroth"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulrika Nillroth.

  1. 1. Enzymatic characterization of inhibitors of HIV-1 proteinase : structure-activity and resistance studies

    Författare :Ulrika Nillroth; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER