Sökning: "Ulrika Fallbjörk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulrika Fallbjörk.

  1. 1. I spåren av bröstcancer att leva med eller utan ett rekonstruerat bröst efter mastektomi

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Ulrika Fallbjörk; Umeå universitet.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body image; breast cancer; breast reconstruction; femininity; mastectomy; narrative research; sexuality; bröstcancer; bröstrekonstruktion; intervjuer; kroppsuppfattning; kvinnlighet; mastektomi; narrativ forskning; sexualitet; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste formen av kvinnlig cancer och utgör nära en tredjedel av kvinnlig cancer. I behandlingen av bröstcancer har kirurgi en betydande roll. Nära hälften av kvinnorna genomgår mastektomi, men det finns en stor variation inom landet. LÄS MER