Sökning: "Ulrika Carlander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulrika Carlander.

  1. 1. Physiologically based modelling of nanoparticle biodistribution and biokinetics

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Institute of Environmental Medicine

    Författare :Ulrika Carlander; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : To predict the toxicity of nanoparticles (1-100 nm), it is crucial to understand their biokinetics i.e. how they are taken up, distributed, dissolved and removed from the body. Such information can be gained from biodistribution studies in animals. LÄS MER