Sökning: "Ulla Lind"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla Lind.

  1. 1. Blickens ordning : Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och kunskapsform

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet

    Författare :Ulla Lind; Stockholms universitet.; Konstfack.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Didactics; didaktik; aesthetic learning processes; preschool; Reggio Emilia; school; visual culture; visual communication; discourse analyses; poststructural theory; Aesthetic learning processes;

    Sammanfattning : The main aim of this thesis is to research and discuss the conditions for visual and aesthetic learning processes as forms of culture and knowledge.Poststructural theories are used and the empirical findings are analyzed in relation to visual cultural studies as well as in relation to dominant orders of seeing and regimes of observation in visual pedagogies. LÄS MER