Sökning: "Ulla Hellström Muhli"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ulla Hellström Muhli.

 1. 1. Rättfärdigade prioriteringar - en kvalitativ analys av hur personal i äldreomsorgen hanterar motstridiga verksamhetslogiker

  Författare :Anette Lundin; Lars-Erik Berg; Ulla Hellström Muhli; Rickard Ulmestig; Jonas Stier; Ulla-Karin Schön; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Eldercare; personnel; logics; accounts; professional identity; qualitative method;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att äldreomsorgspersonal kämpar med två typer av logiker: en ekonomisk logik och en omsorgslogik. Även om båda logikerna behövs för att skapa god omsorg så utmanar de varandra. Dessa utmaningar kommer till uttryck i omsorgspraktiken där personalen ställs in för val och måste göra prioriteringar. LÄS MER

 2. 2. Att överbrygga perspektiv : En studie av behovsbedömningssamtal inom äldreinriktat socialt arbete

  Författare :Ulla Hellström Muhli; Elvi Walldal; Per Linell; Elisabeth Cedersund; Institutionen för vårdpedagogik Göteborgs Universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Elderly care; social work; need assessment; case officer; client; exercise of official authority; institutional talk; interaction; Caring sciences; Vårdvetenskap; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to describe and analyse institutional practice in need assessment dialogues. The questions were: How are the dialogues structured? How is the professional dialogue content combined with: the institutional, traditional and personal perspectives? How are communicative problems solved?Mapping, assessing and deciding on social welfare or other aid measures for elderly people is one part of the concretisation of the elderly care policy in the encounter with the individual citizen. LÄS MER

 3. 3. Communication in Patient Involvement in Decision making : Examples from consultations on atrial fibrillation

  Författare :Eleni Siouta; Bjöörn Fossum; Ulla Hellström Muhli; Klas Karlgren; Eva Brink; Sophiahemmet Högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Communication; Patient involvement; Shared decision making; Atrial fibrillation; Interaction; Patient participation; Person-centered care; Resistance; Discursive space; Consultation;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Further knowledge is needed regarding communication that occurs in practice between patients with atrial fibrillation (AF) and health professionals in consultations to understand the issue of patient involvement in treatment decisions.Overall aim: The overall aim of this thesis is to contribute knowledge on communication between patients and health professionals (cardiology nurses and cardiologists), focussing on how they create involvement in decision making in consultations. LÄS MER