Sökning: "Ulla Hällgren Graneheim"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Ulla Hällgren Graneheim.

 1. 1. Störande beteende i interaktionen mellan personer med demens och deras vårdare

  Författare :Ulla Hällgren Graneheim; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Unni Lindström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad; bekräftelse; demens; etiska problem; fenomenologisk hermeneutik; hemmastaddhet; hemlöshet; herre och slav; kvalitativ innehållsanalys; schizofreni; störande beteende; Nursing; Omvårdnad; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen var att belysa innebörden i interaktionen mellan personer med demens och så kallat störande beteende och deras vårdare. I delstudierna I och II deltog en kvinna med frontallobsdemens och störande beteende (Ruth) respektive en kvinna med schizofreni, demens och störande beteende (Alice) och deras vårdare. LÄS MER

 2. 2. Interaktion i särskilt boende för personer med utvecklingsstörning och utmanande beteende

  Författare :Helena Antonsson; Sture Åström; Ulla Hällgren Graneheim; Mats Lundström; Mats Granlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiska begränsningsåtgärder; interaktion; intervention; kommunikation; mixed methods; utmanande beteende; utvecklingsstörning; web-baserad utbildning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med utvecklingsstörning har kommunikativa svårigheter och har därför behov av att utveckla olika sätt att kommunicera för att kunna förstå andra och göra sig förstådda. Svårigheter i kommunikationen påverkar interaktionen mellan personer med utvecklingsstörning och deras vårdare. LÄS MER

 3. 3. Women's experiences of gynecological cancer and interaction with the health care system through different phases of the disease

  Författare :Eva Ekwall; Bengt Sorbe; Britt-Marie Ternestedt; Ulla Hällgren Graneheim; Helena Sunvisson; Christina Trapp Bolund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Women`s perspective; gynecological cancer; recurring ovarian cancer; professional-patient relations.; Surgery; Kirurgi; Caring sciences; Vårdvetenskap; Surgery; Kirurgi;

  Sammanfattning : This thesis explores women’s experiences of being diagnosed with gynecological cancer, during different phases of the disease trajectory. The women were undergoing treatment for primary gynecological cancer (study I) and for recurring ovarian cancer (studies II–IV). LÄS MER

 4. 4. Våld mot vårdare i sjukhemsvård

  Författare :Ulf Isaksson; Sture Åström; Ulla Hällgren-Graneheim; Kenneth Asplund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; personlighetsdrag; sjukhem; uppfattning; upplevelse; utbrändhet; våld; vårdare; vårdtagare; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : This thesis aimed to explore factors related to the prevalence of violence towards caregivers working in a nursing home context. The aim was also to describe caregivers’ perceptions and experiences of violence in a nursing home context. The thesis comprises four studies. LÄS MER

 5. 5. Self-harm - hovering between hope and despair : experiences and interactions in a health care context

  Författare :Britt-Marie Lindgren; Ulla Hällgren Graneheim; Sture Åström; Agneta Berg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discursive psychology; experiences; hope; hopelessness; interactions; narratives; phenomenological hermeneutics; psychiatric nursing; qualitative content analysis; self-harm; berättelser; diskurspsykologi; fenomenologisk hermeneutik; hopp; hopplöshet; interaktion; kvalitativ innehållsanalys; psykiatrisk omvårdnad; självskada; upplevelser; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Background The definition of self-harm used in this project is repeated, impulsive behaviour causing tissue damage, yet not intended as a suicide attempt. Instead of wishing to die, the person who self-harms wishes to be relieved from anxiety. LÄS MER