Sökning: "Ulla Gerner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla Gerner.

  1. 1. De sjukskrivna i rehabiliteringsprocessen hinder och möjligheter

    Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

    Författare :Ulla Gerner; Eva Jeppsson Grassman; Rafael Lindqvist; [2005]
    Nyckelord :Rehabilitation; motivation; return to work; long-term sick leave.;

    Sammanfattning : The background to the thesis is the high rate for sickness absence in Sweden since the end of the 1990s. In an international perspective, the Swedish sickness absence appears exceptionally high. LÄS MER