Sökning: "Ulla Feuk"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla Feuk.

  1. 1. Haemodynamic changes during positive pressure ventilation : effects of pharmacological treatment : an experimental study in the pig

    Författare :Ulla Feuk; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER