Sökning: "Ulla EB Danielsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulla EB Danielsson.

  1. 1. Träffad av blixten eller långsam kvävning : genuskodade uttryck för depression i en primärvårdskontext

    Författare :Ulla EB Danielsson; Eva E Johansson; Carita Bengs; Eva Samuelsson; Bengt Mattsson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; depression; gender; class; shame; adolescents; media; primary health care; consultation; grounded theory; qualitative research; Family medicine; Allmänmedicin; Family Medicine; allmänmedicin;

    Sammanfattning : Depression is a common mental health problem in primary health care. One third of the Swedish population is expected to experience depression at some point in their lives. The understanding of depression has expanded, both from a lay and primary health care perspective. LÄS MER