Sökning: "Ulf Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Ulf Pettersson.

 1. 1. A geochemical study of the Kafue River, Zambia

  Författare :Ulf Pettersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Sammanfattning : Hydrogeochemical processes and the impact from mining activities within the Kafue River basin, Zambia, have been studied during an annual cycle (March 1995-April 1996). Samples of dissolved (0.45mm) solids have been collected on weekly, once every two weeks and monthly bases at several locations along the river. LÄS MER

 2. 2. Structural proteins of adenoviruses

  Författare :Ulf Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Textmedierade virtuella världar : Narration, perception och kognition

  Författare :Ulf Pettersson; Lars Elleström; Paul Tenngart; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; intermediality; virtual worlds; possible worlds; fictional worlds; storyworlds; reader response; semiotics; Gestalt psychology; cognitive linguistics; cognitive psychology; cognitive poetics; reading process; mental models; situation models; schemata; scripts; narratology; diegetic levels; focalization; transactional theory; iconicity; immersion; aesthetic illusion; gaps; concretization; mental places; integration network models; blending; conceptual metaphors; Intermedialitet; läsprocess; mentala bilder; mentala modeller; möjliga världar; fiktionsvärldar; virtuella världar; mentala platser; semiotik; kognitionsforskning; kognitiv semantik; kognitiv lingvistik; kognitiv poetik; narratologi; fokalisering; diegetiska nivåer; luckor; schemata; scripts; estetisk illusion; ikonicitet;

  Sammanfattning : This thesis synthezises theories from intermedia studies, semiotics, Gestalt psychology, cognitive linguistics, cognitive psychology, cognitive poetics, reader response criticism, narratology and possible worlds-theories adjusted to literary studies. The aim is to provide a transdisciplinary explanatory model of the transaction between text and reader during the reading process resulting in the reader experiencing a mental, virtual world. LÄS MER

 4. 4. Där berättelsen äger rum : Narration, perception och kognition i ett kombinerat text- och läsarperspektiv med exempel ur Eyvind Johnsons författarskap

  Författare :Ulf Pettersson; Lars Elleström; Bo G Jansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Intermedialitet; kognitiv poetik; narratologi; Eyvind Johnson; spatialitet; läsare; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : I en narratologisk studie granskas spatialitet i skönlitterär prosatext. I texten undersöks några spatiala nivåer som kan länkas till extradiegetisk berättarinstans och "normal" perception kontra drömmar och visioner hos karaktärer inom diegesen. LÄS MER

 5. 5. A hydrogeochemical study of the Kafue River, Zambia

  Författare :Ulf T. Pettersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER