Sökning: "Ulf Håkansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulf Håkansson.

  1. 1. Cellulases from Trichoderma viride QM 9414

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ulf Håkansson; Uppsala universitet.; [1979]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER