Sökning: "Ulf Grundel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulf Grundel.

  1. 1. Kurt Lewins metod Kraftfältsanalys i teori och praktik : En fallstudie av ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution

    Författare :Ulf Grundel; Luleå tekniska universitet; []
    Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning; Genus och teknik; Gender and Technology;

    Sammanfattning : Denna licentiatsuppsats beskriver ett förändringsarbete inom ramen för ett organisationsutvecklingsuppdrag på en akademisk teknisk institution. Bakgrunden till uppdraget var ett behov av förändring och utveckling av institutionens arbetsformer avseende ledarskap, samarbete och samspel. Min uppdragsgivare var institutionsledningen. LÄS MER