Sökning: "Uffe Hylin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Uffe Hylin.

  1. 1. Interprofessional education : Aspects on learning together on an interprofessional training ward

    Författare :Uffe Hylin; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Interprofessional relations; Students; health occupations; Professional competence; Patient care team;

    Sammanfattning : In this thesis, students from four different educational programmes, i.e. medicine, nursing, occupational therapy and physiotherapy, participated in the studies. The students had two-week placements on an interprofessional training ward (IPTW), where they worked together in teams. LÄS MER