Sökning: "UNHU"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet UNHU.

  1. 1. In Search of 'Community' in Zimbabwe's Fast Track Resettlement Area of Mazowe District

    Författare :Mabel Hungwe; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; COMMUNITY; LAND REFORM; EXIT; LOYALTY; NEGLECT; VOICE; INNOVATION; UNHU; UBUNTU; MAZOWE; ZIMBABWE;

    Sammanfattning : The thesis discusses community development in fast track resettlement areas of Zimbabwe. The land reform programme designated as the Third Revolution (Chimurenga) or fast track land reform was launched in 2000. This programme saw 12 million hectares of farming land being taken over by the state for resettlement. LÄS MER