Sökning: "Tvärprofessionella team"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Tvärprofessionella team.

 1. 1. Interventions to improve medication use in elderly primary care patients

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Medicinska fakulteten

  Författare :Cecilia Lenander; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; äldre; primärvård; läkemedelsgenomgångar; Tvärprofessionella team; läkemedelsrelaterade problem; potenitellt olämpliga läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Processer i växelverkan : en grundad teoretisk modell om landstings-kommunal samverkan för personer med psykiska funktionshinder

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Thomas Lönebrink; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samverkan; samordning; samarbete; tvärprofessionella team; psykisk hälsovård; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka vad som händer när olika vård- och omsorgsverksamheter med skilda lagstiftningar, traditioner, kompetens och synsätt ska samverka under teambaserade förväntningar. Studiens forskningsområde har definierats utifrån en samverkansprocess vilken delvis initierades genom statliga stimulansmedel. LÄS MER