Sökning: "Tuija Viking"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tuija Viking.

  1. 1. En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete : Fallet med en 'best practice´ för tvångsvård

    Författare :Tuija Viking; Inga Wernersson; Maria Skyvell Nilsson; Samuel Edelbring; Högskolan Väst; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fallstudie; Interprofessionellt lärande; Interprofessionellt teamarbete; Professionella skillnader; Kontrovers; Strategi; Genus och Textuell mediation; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande; Vårdvetenskap; Nursing science;

    Sammanfattning : Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. LÄS MER