Sökning: "Tsegaye Tegenu"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tsegaye Tegenu.

  1. 1. The evolution of Ethiopian absolutism : the genesis and the making of the fiscal military state, 1696-1913

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Tsegaye Tegenu; [1996]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

    Sammanfattning : .... LÄS MER