Sökning: "Tove Hallböök"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tove Hallböök.

  1. 1. Effects of Vagus Nerve Stimulation and Ketogenic Diet on Quality of Life and Changes in EEG and Sleep

    Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

    Författare :Tove Hallböök; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vagus nerve stimulation; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; behaviour; attention; ketogenic diet; delta power; slow wave sleep; REM; mood; sleep; quality of life; EEG; seizure frequency; spike detection; children; neurofysiologi; Pediatri; epilepsy; Pediatrics;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta barn som insjuknar i epilepsi tillfrisknar eller blir anfallsfria med hjälp av antiepileptisk medicin. Hos drygt en fjärde del av barnen blir epilepsin svårbehandlad och anfallskontroll är svår att uppnå. Dessa barn ska i första hand erbjudas möjlighet till epilepsikirurgisk utredning och behandling. LÄS MER