Sökning: "Torsten Gunnarsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Torsten Gunnarsson.

  1. 1. Friluftsmåleri före friluftsmåleriet : oljestudien i nordiskt landskapsmåleri 1800-1850

    Författare :Torsten Gunnarsson; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER