Sökning: "Torbjörn Bergh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Torbjörn Bergh.

  1. 1. The clinical value of prolactin and gonadotrophin determinations in serum in the evaluation and treatment of women with amenorrhoea

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Torbjörn Bergh; [1978]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER