Sökning: "Toomas Liiv"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Toomas Liiv.

  1. 1. An experimental investigation of the breaking waves using LDA system

    Författare :Toomas Liiv; KTH; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER