Sökning: "Tony Sporrong"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tony Sporrong.

  1. 1. Idag är jag inte riktigt mig själv en undersökning av psykoanalysens kunskapsobjekt

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Tony Sporrong; Umeå universitet.; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychoanalysis; unrepressed unconscious; metapsychology; system of selfimages; selfimagesprotecting drive; Tabula plena and the sense of emotion; psykoanalys; icke-bortträngt omedvetet; metapsykologi; självbildssystem; självbildsbevarelsedrift; Tabula plena och känslosinnet; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

    Sammanfattning : Psykoanalysen är ingen vetenskap eftersom den saknar kunskapsobjekt. Med syftet att finna detta objekt och därmed grunda en vetenskap togs avstamp i Freuds begrepp Det Omedvetna. Genom begreppsanalys av Freuds texter och med hjälp av matematisk mängdlära samt nedslag i filosofi och ontologi kunde en första beskrivning av objektet göras. LÄS MER