Sökning: "Tomas Winkler"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tomas Winkler.

  1. 1. Evaluation of spinal cord injuries using spinal cord evoked potentials : an experiment study in the rat

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Tomas Winkler; Uppsala universitet.; [1994]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER