Sökning: "Tomas Friman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tomas Friman.

  1. 1. Extracellular Matrix and Connective Tissue Cells of the Tumor Microenvironment

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Tomas Friman; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Tumour biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Tumörbiologi; Medical Science; Medicinsk vetenskap;

    Sammanfattning : In addition to malignant cells, solid tumors comprise supporting stromal tissue that consists of extra cellular matrix (ECM), connective tissue cells, inflammatory cells and blood vessels. The stromal compartment and the malignant cells together shape the tumor microenvironment that in turn determines tumor progression and efficacy of anti-tumor treatments. LÄS MER