Sökning: "Tobias Wirén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tobias Wirén.

  1. 1. Ideologins apparatur : reproduktionsperspektiv på kyrka och skola i 1600- och 1700-talens Sverige

    Författare :Tobias Wirén; Daniel Lindmark; Marja Taussi Sjöberg; Dag Lindström; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Tidigmodern svensk historia; History; Historia;

    Sammanfattning : The present dissertation examines various aspects of church organization in Sweden during the 17th and 18th centuries. In Sweden, as in many other European countries, the Christian religion and the organization of the Church comprised the dominant ideological power structure. LÄS MER