Sökning: "Tissue charactarization"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tissue charactarization.

  1. 1. Investigation of Bladder Tumors with CT Urography in Patients Presenting with Gross Hematuria

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Malin Helenius; Uppsala universitet.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CT Urography; Bladder tumor; Gross hematuria; Tissue charactarization; Bladder distension; Tumor detection; Radiology; Radiologi;

    Sammanfattning : Bladder tumor is the most common tumor detected in patients presenting with gross hematuria. Early detection and treatment is crucial for good prognosis, however, delay in diagnosis and treatment is common. Routine work-up of gross hematuria includes cystoscopy and Computed Tomography Urography (CTU). LÄS MER