Sökning: "Ting juridik"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Ting juridik.

 1. 1. En essä om estetisk efterrättelse

  Författare :Johanna Börrefors; Håkan Hydén; Carl-Göran Heidegren; Sweden Lund Lund University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Juridik; Law;

  Sammanfattning : Meads centrala påstående var att medvetandet uppstår mellan människor. Det individuella subjektet framträder därmed som en effekt. Jag har lyft fram det faktum att Miget - agenten snarare än subjektet - föregår och ingår i den sociala interaktionen. LÄS MER

 2. 2. En essä om estetisk efterrättelse

  Författare :Johanna Börrefors; Rättssociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Torgny T. Segerstedt; George Herbert Mead; GNU Linux; Aesthetics; Norms; Sociology of Law; Social Psychology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis is about aesthetic observance. By these terms I intend to give an account of a social phenomenon considered an angle of approach on the understanding of norms. I narrow down the problems with the perspective from social psychology. The central claim by George Herbert Mead was that mind arises from human interaction. LÄS MER

 3. 3. Berusade bönder och bråkiga båtsmän : social kontroll vid sockenstämmor och ting under 1700-talet

  Författare :Björn Furuhagen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rättshistoria; Brottslighet; Sockenstämmor; Ting juridik ; Social kontroll; Sverige; 1700-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande

  Författare :Maria Bogren; Yvonne von Friedrichs; Anders Söderholm; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt kapital; relationer; tillit; företagande kvinnor; utvecklingsprogram; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Kvinnors företag ses som en resurs i regioners och länders utveckling. Tidigare forsk­­­ning har dock visat att kvinnors företag inte växer i lika stor utsträckning som mäns företag. LÄS MER

 5. 5. Tillit i samhällsskyddets organisation : Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER