Sökning: "Tina Krantz-rülcker"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tina Krantz-rülcker.

  1. 1. Effects of fungi on the distribution of metals in soil systems

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Tina Krantz-Rülcker; [1993]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Metaller; förorenande ämnen; Markföroreningar; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : Fungal biomass has previously been shown to be an effective adsorbent for recovery of metals from heavily polluted wastes and waters. Most studies of metal accumulation properties by fungi have therefore been performed at high metal concentrations and using preconditioned fungal biomass. LÄS MER