Sökning: "Tina Eriksson-sjöö"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tina Eriksson-sjöö.

  1. 1. Utmaningar och bemötande i flyktingmottagandet

    Författare :Tina Eriksson-Sjöö; Institutionen för socialt arbete (SA); []
    Nyckelord :Health promotion; Refugees; Arabic-speaking; Health-related quality of life HRQoL ; Health and medical care; Migration;

    Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med denna licentiatavhandling är att beskriva resultat från en kartläggning av hälsosituationen hos nyanlända flyktingar som genomgår SFI studier samt att belysa den självskattade hälsorelaterade livskvalitet som arabisktalande deltagare i en specifik hälsofrämjande gruppaktivitet (Hälsoskola) beskriver före, efter samt vid en sexmånaders uppföljning av aktiviteten. Design, metod, urval: Urvalet deltagare i delstudie I var nyanlända arabisktalande flyktingar bosatta i Fosie stadsdel i Malmö och som deltog i SFI utbildning. LÄS MER