Sökning: "Time course"

Visar resultat 1 - 5 av 988 avhandlingar innehållade orden Time course.

 1. 1. Livspusslet : Tid som välfärdsfaktor

  Författare :Uffe Enokson; Tapio Salonen; Kajsa Ellegård; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; time; income; social networks; flexibility; work life balance; restrictions; time-rich; time-poor; time geography; working time policy in Sweden and the European Union; working time regimes; life course perspective; welfare regime; tid; pengar; sociala nätverk; flexibilitet; strategier; tidrika; tidfattiga; tidsgeografi; restriktionsanalys; arbetstidspolicy i Sverige och Europeiska Unionen; arbetstidsregimer; flexicurity; livsförloppsperspektiv; välfärdsregim; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis sheds some light on the duality between time-rich and time-poor living conditions and examines in which way this duality/polarisation paves the way for new patterns of inequality. The purpose is to explore the living conditions of two groups in society: those who are established in the labour force and who experience great demands on their efficiency and educational level and those who are unwanted and who do not have a natural place in the labour market. LÄS MER

 2. 2. Sätt att räkna tiden : Analys av åldrande och minne i Sigrid Combüchens trilogi Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet

  Författare :AnnaLena Hållner; Lotta Holme; Ulf Olsson; Merete Mazzarella; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Literary gerontology; ageing; memory; chronology; main character; life review; Sigrid Combüchen; narration; trilogy; life course; Vollendungsroman; literature on ageing; self accounts; Litteraturgerontologi; åldrande; minne; kronologi; huvudperson; life review; Sigrid Combüchen; gestaltning; trilogi; livslopp; Vollendungsroman; åldrandelitteratur; självframställning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Detta är en studie av åldrande och minne i Sigrid Combüchens trilogi Värme, Korta och långa kapitel samt En simtur i sundet. Det övergripande syftet med avhandlingen är att visa hur skönlitteratur kan bidra till forskningen om åldrande, och hur litteraturanalys som metod kan utveckla det forskningsfält som i huvudsak har ägnat sig åt frågeställningar om åldrande utifrån ett skönlitterärt material, det vill säga litteraturgerontologi. LÄS MER

 3. 3. Tiden har haft sin gång : Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen

  Författare :Mirjaliisa Lukkarinen Kvist; Erik Olsson; Anna-Liisa Närvänen; Thomas Hylland-Eriksen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; Sweden Finns; minority; identity; belonging; home district; network; aging; life course; Haapajärvi; Eskilstuna; Äldrevård; Sverigefinnar; minoritet; identitet; tillhörighet; hemort; nätverk; åldrande; livslopp; Haapajärvi; Eskilstuna; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Studien handlar om identitet och tillhörighet. Dess syfte är att studera hur personer som migrerat i unga år och som har bott i det ´nya´ landet i flera årtionden identifierar sig, var de känner sig vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren dels till den gamla hemorten och dels till den nya hemorten. LÄS MER

 4. 4. Att åldras med funktionshinder : Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar

  Författare :Annika Taghizadeh Larsson; Eva Jeppsson-Grassman; Rafael Lindqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Disability; impairment; functioning; age; ageing; age norms; subjective age; life course; pensioner; time; biographical disruption; Funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionstillstånd; ålder; åldrande; åldersnormer; upplevd ålder; livslopp; pensionär; tid; biografiskt brott; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ålderns och åldrandets betydelser för människor som under lång tid har levt med fysiska funktionsnedsättningar har hittills fått begränsad uppmärksamhet såväl i forskning som i andra sammanhang. Samtidigt pekar såväl åldersgränser i det offentliga stödsystemet som tidigare forskning mot att ålder och åldrande kan få speciella innebörder för människor som lever med funktionshinder. LÄS MER

 5. 5. When time matters : Patients’ and spouses’ experiences of suspected acute myocardial infarction in the pre-hospital phase

  Författare :Ingela Johansson; Eva Swahn; Johan Herlitz; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acute coronary syndrome; acute myocardial infarction; pre-hospital phase; symptom interpretation; decision-making; spouses; patient delay; ambulance utalisation; Cardiology; Kardiologi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe patients’ and spouses’ experiences of suspected acute myocardial infarction in the pre-hospital phase. A descriptive survey study was conducted to identify various factors influencing patient delay in 381 patients with suspected myocardial infarction hospitalised at a Coronary Care Unit (I) and ambulance utilisation among 110 myocardial infarction patients (II). LÄS MER