Sökning: "Tim Fristedt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tim Fristedt.

  1. 1. Motionally induced voltages in near-shore environments : stratified flows, hydraulics and turbulence

    Författare :Tim Fristedt; Matti Leppäranta; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Meteorology; Meteorologi; meteorologi; Meteorology;

    Sammanfattning : .... LÄS MER