Sökning: "Tiina Leino Lindell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tiina Leino Lindell.

  1. 1. Erfarenheter och potentiella transformationer : Lärare och elever beskriver hur mobiltelefoner kan användas för skoluppgifter

    Författare :Tiina Leino Lindell; Stefan Hrastinski; Fredrik Enoksson; Martha Cleveland-Innes; Pär-Ola Zander; KTH; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Teknik; lärare; elever; mobiltelefoner; kulturhistorisk aktivitetsteori; multimodal diskursteori; regler; verktyg; arbetsfördelning; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

    Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks lärares och elevers erfarenheter av och synpunkter på mobilanvändning för skoluppgifter. Forskningsprojektet knyter an till en årlig studiebesöksaktivitet som äger rum i en medelstor kommun i västra Sverige. LÄS MER