Sökning: "Tidsvariation"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Tidsvariation.

 1. 1. Road Surface and Tyre Interaction : Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  Författare :Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. LÄS MER

 2. 2. Robust Water Balance Modeling with Uncertain Discharge and Precipitation Data : Computational Geometry as a New Tool

  Författare :José-Luis Guerrero; Sven Halldin; Stefan Uhlenbrook; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Alpha shape; Convex hull; Depth function; Discharge; Hydrological models; Honduras; Model calibration; Parameter-value estimation; Precipitation; Rating curve; Robust; Robustness; Uncertainty estimation; Water resources.; Alfaform; avbördningskurva; djupfunktion; Honduras; hydrologiska modeller; konvext hölje; modellkalibrering; nederbörd; osäkerhetsskattning; parametervärdesskattning; robust; robusthet; vattenföring; vattenresurser; Hydrology; Hydrologi;

  Sammanfattning : Models are important tools for understanding the hydrological processes that govern water transport in the landscape and for prediction at times and places where no observations are available. The degree of trust placed on models, however, should not exceed the quality of the data they are fed with. LÄS MER

 3. 3. Characterisation of Urban Rainfall in Kuala Lumpur, Malaysia

  Författare :Mohamed Nor bin Desa Mohamed; Avdelningen för Teknisk vattenresurslära; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; geographical and geological engineering; Hydrogeology; velocity; vector; monsoon; Malaysia; thunderstorm; Hydrogeologi; teknisk geologi; teknisk geografi; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi;

  Sammanfattning : Rainfall characteristics of Kuala Lumpur, Malaysia, are studied in space and time; on a large scale, 550 km2, and long term scale to find out the monsoon influence, and on urban basin scale, 23 km2, to determine dynamic properties of rainfalls and spatial correlations, and on a point scale to determine the probabilities of very high rain intensities. The importance of spatial and temporal variability of rainfall was investigated applying cross correlation on long term historical rainfalls from Kuala Lumpur, Malaysia. LÄS MER