Sökning: "Tidig språk"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Tidig språk.

 1. 1. Visuella textkonventioner i den tidiga vikingatidens runristningar

  Författare :Hanna Åkerström; Henrik Williams; Anna-Malin Karlsson; Källström Magnus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; runic inscriptions; early Viking Age; inventory of runic inscriptions; Scandinavia; inscriptions on portable objects; runestones; reading order; social semiotics; multimodality; monosequentiality; multisequentiality; hypertext theory; Bo Boije4 Skee; U ANF1937; 163 Björkö; DR NOR1988; 5 Malt; Ög 136 Rök; runinskrifter; tidig vikingatid; inventering av runinskrifter; Skandinavien; lösföremålsinskrifter; runstenar; läsordning; socialsemiotik; multimodalitet; monosekventialitet; multisekventialitet; hypertextteori; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis examines visual text conventions in the Nordic runic material from the early Viking Age and shows that visual meanings, as well as linguistic ones, can increase understanding of this complicated material. The thesis also provides a corpus of early Viking Age runic texts. The thesis comprises three investigations. LÄS MER

 2. 2. L'italiano come prima e seconda (madre)lingua : Indagine longitudinale sullo sviluppo del DP

  Författare :Petra Bernardini; Italienska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Italian language and literature; L1 lexicon; two lexicons; syntax; morphology; adult learners; bilingual children; functional categories; parameter setting; universal grammar; weaker language; DP; L2; 2L1; L1; development; acquisition; Italian; Swedish; gender parameter; number; gender; v. d. Craats.; agreement; transfer; definite word order; suffixed article; determiner parameter; N-raising parameter; Italienska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis deals with the development of the DP (the Determiner Phrase) in bilingual first (2L1) and in adult second (L2) language acquisition of Italian, with a focus on a case study of Italian as a second first language. The thesis suggests that the bilingual children and the Swedish adult learners develop the Italian DP differently. LÄS MER

 3. 3. Barns tidiga läsutveckling : En studie av tidiga språkliga och kognitiva förmågor och senare läsutveckling

  Författare :Helena Krantz; Kristina Danielsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; early literacy development; preschool language and cognitive skills; tidig läsutveckling; språkliga och kognitiva förmågor; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyze and describe the reading of a group of pupils in a preschool class and grade 1 and to search for links between preschool language and cognitive skills and early literacy development. A total of 49 pupils participated in the study and their literacy development was analyzed over two consecutive years in preschool class and grade 1, partly by teacher evaluations and partly by reading tests. LÄS MER

 4. 4. Skapa plats i landskapet : tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar

  Författare :Magnus Andersson; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Battle Axe Culture; central place; grave; settlement; wetland deposition; society; landscape space; social organisation; place; space; time; landscape; Scania; Neolithic; Funnel Beaker Culture; Pitted Ware Culture; Stävie group; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This dissertation deals with Early and Middle Neolithic societies in a valley landscape in western Scania, in the southern part of Sweden. Several archaeological excavations conducted by the National Heritage Board have revealed a great number of Neolithic remains in this region. LÄS MER

 5. 5. Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår : en undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3

  Författare :Maria Levlin; Kirk Sullivan; Åke Olofsson; Jakob Åsberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; reading difficulties; oral language comprehension; reading comprehension; educational outcome; Swedish national tests; learning; Lässvårigheter; språkförståelse; läsförståelse; skolresultat; nationella prov; lärande; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : I skolverkets rapporter framkommer att ca 15-20 % av eleverna inte klarar nationella proven i grundskolan. Varje år går även alltför många elever ut grundskolan utan behörighet till något av de nationella gymnasieprogrammen. LÄS MER