Sökning: "Thomas Hillmo"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thomas Hillmo.

  1. 1. Arsenikprocessen : Debatt och problemperspektiv kring ett hälso- och miljöfarligt ämne i Sverige 1850-1919

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Thomas Hillmo; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : This thesis covers a revolutionary phase in the hazardous substances debate, when an industrial anchored problem picture gradually replaces an older view of the poisons question. Arsenic was by far the most discussed substance pertaining to harmful substances in 19th century Sweden. LÄS MER