Sökning: "Thomas Florén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thomas Florén.

  1. 1. Talangfabriken Om organisation av kunskap och kreativitet i skivindustrin

    Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

    Författare :Thomas Florén; Stockholms universitet.; [2010]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; Kunskap; kreativitet; kompetens; kunskapsföretag; praktisk yrkeskunskap; musikbranschen; skivindustrin;

    Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to describe, explain and understand how record companies identify and develop new music and new talent. The analysis is carried out on three levels: individual, organizational and sector level. In a record company, this task formally goes to A&R (Artist and Repertoire). LÄS MER