Sökning: "Thomas Berglindh"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thomas Berglindh.

  1. 1. Isolated gastric glands in the study of acid secretory mechanisms

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Thomas Berglindh; [1976]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER