Sökning: "Thobias Sjöqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thobias Sjöqvist.

  1. 1. Effect of ferromanganese and calcium carbide additions on inclusion characteristics in steel

    Författare :Thobias Sjöqvist; KTH; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER